MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ


Mersin Belediyesi'nin kuruluşu hakkında gerek Belediye arşivlerinden ve gerekse aradığımız diğer belgelerden bir bilgi edinmek mümkün olmamıştır. Genel Bilgi: Osmanlı ımparatorluğu zamanında belediye hizmetlerini vakıflar ve özel m yürütürdü.

Ceza işini ve denetimi Kadılar yönetiyordu. Ancak 1839 tarihinden sonra Tanzimatla birlikte bu görev Kadılardan alınarak Belediye görevlerini gören ıhtisap Nazırlarına ver ilmiştir. Osmanlı ımparatorluğu'nda ilk Belediye 1854 yılında ıstanbul'da şehremaneti adı ile kurulmuştur.

İlk tedbir olarak intizam komisyonu adı verilen yedi kişilik bir komite kurulmuştur. 1855 yılında yayınlanan bir Nizamname ile Belediye idari bir teşkilat birimi halini almıştır. 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ise, Belediyeler bütün ülkeye teşkil edilmeye başlamıştır. 1867 yılın da şehir ve kasabalarda Belediye Teşkilatı fiilen kurulmuştur. ıstanbul dışındaki Belediyelere vücut veren mevzuat şöyledir 1- ı dare-i Belediye Meclislerinin vezaifi Umumiyesi hakkında talimatname, 2- Vilayet dahilindeki şehir ve kasabalarda teşkil olunacak devairi Belediye Meclislerinin tertibi ve vezaifi hakkında talimatname. 1877 tarihli Vilayet Belediye Kanunu'nun, her şehir ve kasabada bir Cumhuriyet dönemin-önce 1924 yılında çıkarılan 417 sayılı Kanunla Ankara için özel bir sistem kabul edilmiş 3 Nisan 1930 gün ve 1580 Sayılı Kanun izlemiştir. Fransız sistemine göre hazırlanan bu I halen yürürlükte olan Belediyeler Kanunu'dur. Ancak bugüne kadar birçok değişikliğe uğramıştır.

Cumhuriyet Dönemine kadar Belediye Başkanlarımız Mersin'de ilk Belediye Başkanı olarak tesbit ettiğimiz isim Salih Bey isimli kişidir. Bunu biz daha önceki yazılarımızda Barbur Bey olarak belirtmiştik. Barbur Bey'in Reisliği bir yıl sonra 1874 yılına attir. 1873 yılı Belediyesi'nin azalan Abdullah şevket Ağa, Ahmet Efendi, Hacı Efendi, Corci Efendi, Hoca şükrü Efendi ve Kirkor Efendi'lerdir. Katip Muhtar Efendi ve Hırıstaki Efendi'lerdir. Barbur Bey'in Reis olduğu 1874 (1290) yılında Azalar ise, Abdurrahman şaman Efendi, Mustafa Merzuk Efendi, Dimitri Nadir Efendi, (Ortodoks Kilisesi'ni bağış olarak yapan) ve Cebrail Efendilerdir. 1876 (1292)de Reis yine Barbur Bey'dir. Azalarda ise değişik isim Avadis Corciyan'dır. 1881 (1297) yılının reisi yine Barbur Bey ve azalar, Hacı Abdülkadir, Süyuti, Hallaç Ahmet , Hannakibe, Yakup Nuri, Hacı Andon Lakerdapulos, Aslanoğlu Yuvanaki Efendi'lerdir. 1894 (1 310) yılında Belediye Başkanlığım Behram Efendi vekaleten yürütüyor. Kadro değişmiştir. Başkatip ılya, ikinci katip M. Arif Bey'dir. Belediye Tabibi Mehmet Cumali, Sandık Emini Ahmet ırfan, Çarşı Müfettişi Rafet Efendi'lerdir.

Ayrıca Gazhane Memurluğu, Belediye Kalfası, Belediye Çavuşları ve hademelerde kadrodadır. 1896 (1312) yılında Belediye Başkanlığı münhaldir. Azalar Yakup, Corci şaşati (Mersin'in en büyük fabrikalarından olup daha sonra Çukurova Sanayi işletmelerine geçen fabrikanın sahibi) Hallaç Zade ıbrahim Efendi'lerdir. Diğer azalıklarda münhaldir. Katipler Muhlis Kemal, Dimitraki Efendi'lerdir. Yine Gazhane ve diğer memurluklarda vardır